ترس

ترس به صورت طاقه ای تولید می شود.برای مصارف بسته بندی استفاده می شود و فروش این نوع محصول کیلویی می باشد.چاپ روی ترس دستگاهی است و در تعداد کیلوبالا (حداقل یک تن) انجام می شود. در همه ی چاپ های دستگاهی نیاز به ساخت کلیشه می باشد.هر چقدر تعداد رنگ خور و فضای چاپ زیاد باشد، هزینه ساخت کلیشه نیز بالا می شود.