نمونه چاپ دستگاهی

این نوع چاپ با استفاده از دستگاه ،طرح مورد نظر مشتری طراحی و با به کارگیری کلیشه های ژلاتینی انجام می شود.در چاپ دستگاهی از یک رنگ چاپ گرفته تا شش رنگ چاپ(چاپ تصویر) قابل انجام است.گفتنی است تیراژ چاپ دستگاه یک رنگ یک رو حداقل 200 کیلو در یک سایز نایلون یا نایلکس، دو رنگ یک رو و یا یک رنگ دو رو حداقل 400 کیلودر یک سایز نایلون یا نایلکس،سه رنگ تا چهار رنگ(یک رو یا دورو) 600 کیلو در یک سایز نایلون یا نایلکس و چاپ تصویر حداقل 1 تن در یک سایز نایلون یا نایلکس می باشد. هزینه کلیشه ژلاتینی بسته به چند رنگ بودن آن قیمت آن متفاوت می باشد و هر چه تعداد رنگ چاپ آن بیشتر باشد و یا دو رو باشد هزینه کلیشه آن بالاتر می شود.قیمت نایلون از نایلکس گرانتر بوده و هر چقد از مواد نو بهتری استفاده شود جنس کار شده در نایلون یا نایلکس مرغوب تر بوده و به طبع بر روی قیمت آن نیز تاثیر می گذارد.قیمتی که به جنس با چاپ دستگاه داده می شود همراه با چاپ می باشد و علاوه بر قیمت جنس یک هزینه ای هم بابت هزینه کلیشه از مشتری گرفته می شود.

نمونه کارهای محصولات با چاپ دستگاه: